Team RJ Monsod | Styled by Khim Cr…

Team RJ Monsod | Styled by Khim Cr…
January 14, 2019
Heartfelt. A wedding shoot for Ke…
January 19, 2019

📷 Team RJ Monsod | Styled by Khim Cruz

Source