Charlie Charlene soon Team RJ Monsod

Charlie & Charlene soon RJ Monsod
August 27, 2018
Our bride, Pam Team RJ Monsod
August 27, 2018

Charlie ❤️ Charlene soon

📷 Team RJ Monsod

Source